ALGEMENE VOORWAARDEN

De kleine lettertjes...

OMDAT HET MOET

Bestellingen Algemeen:

Bestellingen dienen steeds minstens 4 dagen op voorhand binnen en door ons bevestigd te zijn, uitgezonderd Take Away. Voor bestellingen tijdens de Eindejaarsperiode kunnen andere voorwaarden gelden. Deze zullen steeds duidelijk weergegeven worden. Bestellingen worden bij voorkeur via e-mail doorgegeven.

Bij bestellingen boven €200,- wordt een voorschot gevraagd van 25%. Uw bestelling zal ook pas als bevestigd gezien worden van zodra het voorschot door ons werd ontvangen.
Voor grotere feesten/evenementen worden de financiële voorwaarden opgenomen in de offerte.

Bestellingen Feesten en Evenementen:

Voor grotere feesten (vanaf 25 personen) en evenementen maken wij steeds een offerte op maat van de klant. Hierin worden ook de bijzondere voorwaarden opgenomen.

Er wordt een eerste aanbetaling van €150 euro gevraagd bij het vastleggen van de datum. Verdere afspraken volgens offerte.

Afhaling / Levering:

Na uw bestelling nemen wij contact op om concrete afspraken te maken voor het afhalen of eventueel leveren van uw bestelling. Wij vragen dan ook dat u zich aan deze afspraken houdt. Indien u onverhoopt toch later zou komen, vragen wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. We bekijken dan onmiddellijk samen met u wat de opties zijn.

Levering is mogelijk na afspraak en bij een minimum bestelling van €200,-.

Warme gerechten worden koud afgeleverd en worden voorzien van de nodige instructies om op te warmen.
Het is mogelijk om de warme gerechten bij ons warm af te halen of warm te laten leveren, en dit tegen een kleine vergoeding.

Prijzen:

Al onze prijzen  zijn inclusief 6% btw (afhaal of levering) en exclusief vervoer, dienst, personeel, afwas, huur materialen,… tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Voor feesten met bediening maken wij steeds een offerte vooraf zodat u een duidelijk zicht krijgt op de prijzen, alsook de dan geldende btw-tarieven.

In het geval van onvoorziene prijsstijging van kostprijsbepalende factoren mag de offerteprijs van de aan deze prijsstijging onderhevig zijnde goederen aangepast worden met een maximum van 15% zonder voorafgaand akkoord van de klant. Onvoorziene kosten op het tijdstip van een cateringopdracht kunnen achteraf opgenomen worden op de afrekening.
Wanneer wij op de offerte vermelden “prijs bij benadering” dan kan deze prijs maximum met %20 afwijken op de eindafrekening. En dit zowel naar boven als naar onder. Deze term gebruiken wij voornamelijk bij bijkomende vragen/items waarvan wij bij de opmaak van de offerte zelf de correcte prijs nog niet kennen.

Betalingen Algemeen :

Bestellingen dienen steeds ten laatste bij afhaling/levering betaald te worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Betaalmogelijkheden zijn : cash, payconiq, bankcontact, paypal, visa, mastercard, apple pay, google pay.

Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per begonnen maand opeisbaar.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle andere openstaande facturen op naam van dezelfde debiteur.

In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 1.500,00.

Betalingen Feesten en Evenementen :

1ste voorschot van €150 bij het vastleggen van uw datum.
2de voorschot van 30% volgens de bepalingen op de offerte. Bij niet tijdige betaling zal er geen dienst geleverd worden.
U ontvangt de uiteindelijk afrekening na het feest/evenement. Wij hanteren een betaaltermijn van 8 dagen.

Indien de factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per begonnen maand opeisbaar.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle andere openstaande facturen op naam van dezelfde debiteur.

In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 1.500,00.

Annulering en opgave van aantal personen:

Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert worden volgende annuleringskosten (in percenten) in rekening gebracht :

– Annulering 5 dagen of minder voor de overeengekomen datum : 100% van het totaalbedrag van de factuur

– Annulering 15 dagen tot 5 dagen voor de overeengekomen datum : 50% van het totaalbedrag van de factuur, vermeerderd met eventueel reeds gemaakte kosten.

– Annulering 30 dagen tot  15 dagen voor de overeengekomen datum : 35% van het totaalbedrag van de factuur, vermeerderd met eventueel reeds gemaakte kosten.

– Annulering meer dan 30 dagen op voorhand : Het bedrag betaald om de datum vast te leggen (€150, indien van toepassing), vermeerderd met eventueel reeds door ons gemaakte kosten.

Annuleringen dienen steeds schriftelijk te worden aangeboden. De datum van ontvangst geldt als datum voor de berekening van de annuleringskosten.

Indien het voorschot hoger is dan de kosten, behouden wij ons het recht om het resterende bedrag uit te keren in de vorm van een aankoopbon (minimum 1 jaar geldig). Indien het voorschot niet toereikend is krijgt u van ons een factuur voor het resterende bedrag, voor deze facturen hanteren wij tevens een betaaltermijn van 8 dagen en gelden onze betalingsvoorwaarden zoals vermeldt in deze voorwaarden.

Offertes worden steeds opgemaakt op basis van het door de klant aangeleverde aantal personen/deelnemers.
Indien het aantal opgegeven personen/deelnemers door de klant 7 dagen voor de uitvoeringsdatum 10% of meer lager ligt dan opgenomen in de offerte behouden wij ons het recht om de afgesproken prijs aan te passen met een maximum van 20% extra.

Gebruikte materialen:

Indien u van ons materialen in bruikleen krijgt, dan dienen deze binnen de 3 dagen na uw evenement aan ons afgewassen terugbezorgd te worden, tenzij anders overeengekomen.

Bij breuk of verlies is een vergoeding verschuldigd gelijk aan de vervangwaarde van het goed.

Indien er via WPCatering gehuurde goederen voorzien worden dan zijn de huurvoorwaarden van de verhuurder van toepassing. Alle goederen dienen afgewassen terug bezorgd te worden (tenzij anders overeengekomen)  de dag volgend op deze van uw evenement. Tekorten en beschadigde goederen zullen doorgerekend aan de vervangwaarde.

Koeling – Temperatuur:

Onze producten worden steeds gekoeld afgeleverd volgens de geldende normen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voorzien in de nodige capaciteit voor koeling. Na levering/aankomst op uw locatie kunnen wij niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor de juiste bewaring als er geen of niet voldoende koelcapaciteit aanwezig is.
De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit standpunt van zodra de bestelling wordt geplaatst.
Vraag gerust naar de mogelijkheden tot het huren van een koelwagen, wij helpen u hier graag mee verder.

Logistiek:

Wanneer wij bij u op locatie uw feest komen verzorgen dienen wij minstens te beschikken over :

  • Een aparte ruimte, aangepast aan uw aantal gasten waar wij de nodige voorbereidingen kunnen doen op een hygiënische wijze. Wij kunnen bij gebrek hieraan zelf voor één of meerdere tenten zorgen tegen meerprijs.
  • Stromend water, voldoende stroomvoorziening
  • Vlotte toegang om te laden en te lossen.
  • Indekken van tafels kan door ons voorzien worden tegen meerprijs (kost materiaal + uurloon)
  • Bloemstukken die door ons voorzien worden blijven na het feest achtergelaten.
  • Alle lege flessen door ons geleverd worden meegenomen. Alle geopende flessen worden aangerekend. Wij bewaken steeds de hoeveelheid geopende flessen.
  • Speciale dieet of allergie wensen dienen steeds minstens 7 dagen op voorhand bekend gemaakt worden. Er kan een meerprijs aangerekend worden voor speciale producten.

Afvalverwerking:

Bij een feest of evenement blijft er steeds een bepaalde hoeveelheid afval achter. Wij trachten deze hoeveelheid steeds zo beperkt mogelijk te houden. Wanneer wij het afval zelf dienen mee te nemen voor verwerking wordt er een meeneemvergoeding aangerekend van €5,00 per vuilzak. De eerste vuilzak nemen we mee op onze kosten.

Personeelskosten:

Wij brengen personeelskosten in rekening vanaf het moment dat de mensen starten te werken voor uw feest/evenement.  Vanaf vertrek bij ons op de zaak tot terugkeer aan onze zaak.

Klachten:

Eventuele klachten of opmerkingen kunnen bij afhaling/levering kenbaar gemaakt worden. Schriftelijke klachten worden aanvaard tot max. 24uur na de afhaling/levering. Elke andere klacht of opmerking zal niet meer worden aanvaard.

WPCatering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks (verlies van winst en/of mogelijkheden, …) die het gevolg is van een niet-conforme levering, een niet-levering of een laattijdige levering.
De enige vorm van compensatie/schadevergoeding waarop u als klant aanspraak kan maken is de terugbetaling (indien vooraf betaald) van de goederen die laattijdig, niet of niet-conform werden geleverd. In geval van betaling achteraf zullen deze producten niet opgenomen worden op de factuur.

 

Versie : september 2023 – deze voorwaarden vervangen alle voorgaanden.